Projet Plateforme Montant collecté Rendement prévu
Arnaudot Anaxago 306 925 € 10 %
Baobab Anaxago 378 450 € 10 %
La Montagne Anaxago 339 255 € 9 %
L'Envol Anaxago 550 000 € 10 %
Les Lys Anaxago 291 795 € 9 %
Les Ormeaux Anaxago 139 400 € 10 %
Les Terrasses D'Aspres Anaxago 563 300 € 12 %
Primula Anaxago 150 680 € 8 %
Saint Pierre Anaxago 571 850 € 10 %
La Poste Migennes Wiseed 229 500 € 9 %
Le Miroir Wiseed 725 000 € 10 %